MENU
Strona główna
 DANE O SZKOLE
Satus prawny szkoły
Podstawa prawna
Organy szkoły
Załatwianie spraw
 
 


STATUS PRAWNY I FORMA PRAWNA


• jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) zapewniającą
bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania

• Organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Edukacji i Wychowania
ul. Kopernika 2

• Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
Wydział Nadzoru Pedagogicznego Oddział WNP w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 22-24


PSP nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu - BIP 2017