MENU
Strona główna
 DANE O SZKOLE
Satus prawny szkoły
Podstawa prawna
Organy szkoły
Załatwianie spraw
 
 


ORGANY, OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH
FUNCJE I ICH KOMPETENCJE• dyrektor: Urszula Karnasiewicz

• wicedyrektor: Halina Baranowska

• rada pedagogiczna

• rada rodziców – w jej skład wchodzi po jednym reprezentancie każdej klasy.


• samorząd uczniowski.

Funkcje i kompetencje powyższych organów określa Rozdział IV Statutu Szkoły.


PSP nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu - BIP 2017